Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

Wydział Prewencji
 
 
  Zespół Dyżurnych
 
 

 

 

 • Dziennik telegramów wychodzących,
 • Dziennik telegramów wchodzących,
 • Rejestr pobranej krwi,
 • Dziennik podawczy,
 • Książka dyspozytora,
 • Książka służby w PDOZ,
 • Rejestr poleceń wyjazdów służbowych,
 • Książka wydania/zdania mobilnych terminali przenośnych RPI,
 • Ksiązka nadzoru nad służbą,
 • Rejestr potwierdzeń zgłoszenia się osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, czasowo przebywających na wolności,
 • Rejestr dozoru Policji,
 • Teczka – Organizacja służby patrolowej – Ceduły,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • Rejestr wypadków/kolizji drogowych,
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości,
 • Książka wizyt lekarskich w aresztach,
 • Książka kontroli KPP Krasnystaw,
 • Ewidencja stwierdzonych podczas pełnienia służby nieprawidłowości w oznakowaniu pionowym i poziomym oraz ubytkach w jezdni,
 • Książka wydanych identyfikatorów KPP Krasnystaw,
 • Książka osób zatrzymanych,
 • Książka wydania broni z pododdziału KPP Krasnystaw,
 • Ewidencja depozytów broni KPP Krasnystaw,
 • Książka dyslokacji służby,
 • Książka kontroli sanitarnej,
 • Dziennik alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza i skażeń.

 

 

Zespół ds. Wykroczeń i Organizacji Służby Wydziału Prewencji

 

 • Rejestr spraw dotyczących nieletnich i patologii społecznych na terenie działania KPP,
 • Rejestr nieletnich sprawców czynów karalnych,
 • Rejestr nieletnich zagrożonych demoralizacją,
 • Teczka analiz bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji na terenie działania KPP Krasnystaw,
 • Książka kontroli broni,
 • Książka kontroli spraw przydzielonych policjantom Zespołu ds. Organizacji Służby, ds. Wykroczeń,
 • Zeszyt narad służbowych i szkoleń,
 • Rejestr spraw o wykroczenia KPP w Krasnymstawie,
 • Rejestr wokand,
 • Skorowidz alfabetyczny ukaranych sprawców wykroczeń,
 • Książka doręczeń.

 

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

 • Ewidencja wydanych zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych,
 • Ewidencja obrotów materiałów pędnych, smarów,
 • Rejestr otrzymanych, wydanych mikroprocesowych kart Flota,
 • Ewidencja ilościowo-wartościowa sprzętu MPiS,
 • Ewidencja ilościowo-wartościowa sprzętu warsztatowego,
 • Rejestr zleceń, obsługi, napraw pojazdów służbowych,
 • Ewidencja części, materiałów użytych do naprawy samochodów służbowych,
 • Rejestr powstałych szkód,
 • Księga druków ścisłego zarachowania,
 • Ewidencja opału,
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku,
 • Rejestr dokumentów księgowych – podręczny rejestr faktur, rachunków, not księgowych,
 • Rejestr umów,
 • Ewidencja ilościowa sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego, biurowego, mundurowego, żywnościowego, medycznego, sportowego, kulturalno-oświatowego, techniki policyjnej w użytkowaniu,
 • Ewidencja liczników ( wody, gazu, energii elektrycznej, ścieków ),
 • Rejestr sprzętu techniki policyjnej zdanego do naprawy,
 • Książki obiektów budowlanych,
 • Ewidencja korespondencji wychodzącej,
 • Rejestr doręczeń przesyłek,
 • Rejestr decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,
 • Rejestr decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,
 • Rejestr decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • Ewidencja ogólna mandatów karnych,
 • Ewidencja szczegółowa mandatów karnych,
 • Ewidencja darowizn i środków WFWP.

 

 

Wydział Kryminalny

 

Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

 

 • Książki doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Rejestr śledztw i dochodzeń,
 • Protokoły z narad i odpraw,
 • Książka depozyt broni (kontroli broni),
 • Rejestr spraw przydzielonych do realizacji policjantom Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego,
 • Książki dowodów rzeczowych,
 • Księga śladów kryminalistycznych,
 • Rejestr  odmów wszczęcia,

 

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

 • Rejestr wyjazdów,
 • Rejestr zdjęć sygnalitycznych,
 • Ewidencja wykorzystanego urządzenia,
 • Rejestr czynności (nieoględzinowych),

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

 • Rejestr sprawdzeń ilości punktów karnych w ruchu drogowym,
 • Rejestr mandatów karnych kredytowanych,
 • Rejestr mandatów karnych gotówkowych,
 • Rejestr imiennych wezwań dla policjantów,
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości,
 • Książki pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych radarowych  mierników prędkości,
 • Rejestr wypadków/kolizji drogowych,
 • Ewidencja pracy wideorejestratora,
 • Rejestr zatrzymanych praw jazdy,
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 • Rejestr materiałów video przechowywanych oraz zabezpieczonych dla celów dowodowych KPP w Krasnymstawie
 • Rejestr pobrania urządzenia laserowego,
 • Rejestr pobrania urządzenia AlcoBlow.

 

Zespół Kadr i Szkolenia

 

 • Dziennik podawczy – korespondencja wychodząca z i do Zespołu,
 • Ewidencja rozkazów organizacyjnych wydanych przez Komendanta,
 • Ewidencja rozkazów wydanych przez Komendanta,
 • Rejestr wydawanych legitymacji pracownikom Policji,
 • Rejestr ewidencji imiennych wezwań dla policjantów,
 • Ewidencja pieczęci i stempli komórek organizacyjnych,
 • Lista obecności kierowników komórek organizacyjnych KPP w Krasnymstawie i pracowników Komendy,
 • Rejestr wystawionych zaświadczeń o dokonaniu zgłoszenia w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego policjantów, ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych pracowników Policji oraz członków ich rodzin,
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających,
 • Rejestr szkoleń zawodowych,
 • Rejestr skierowań do WKL MSW,
 • Rejestr zwolnień lekarskich i urlopów wypoczynkowych.

 

Zespół Prezydialny

 

 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dziennik podawczy,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Pocztowa książka nadawcza,
 • Dziennik przepisów KPP, KWP, KGP, MSW,
 • Ewidencja przyjęć interesantów,
 • Rejestr teczek,
 • Księga druków ścisłego zarachowania.

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki

 

 • Rejestr sprawdzeń

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli

 

 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr listów i anonimów.

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

 

 • Rejestr instruktażu BHP,
 • Rejestr szkolenia wstępnego P.POŻ,
 • Rejestr skierowań na badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne, specjalistyczne oraz szczepienia ochronne.
 • Rejestr szkoleń okresowych BHP,
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy,
 • Rejestr wypadków pozostających w związku ze służbą w Policji,
 • Rejestr wypadków przy pracy,
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby,
 • Rejestr badań profilaktycznych oraz szczepień ochronnych,
 • Rejestr czynników rakotwórczych i mutagennych.

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 18.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba udostępniająca informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba modyfikująca informację:
asp. Marzena Skiba
do góry