Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

 
 

 

Zasób archiwalny
 
Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO powstały w latach 1955-1990 oraz dokumenty wytworzone po roku 1990.
 
 
 

 

Udostępnienie akt może nastąpić do celów:
 
- służbowych,
- naukowo-badawczych,
- publicystycznych i innych.
 
 
 

 

Tryb udostępniania dokumentów
 
Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:
Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73, 20- 019   Lublin
 
 
 
 

 

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:
 
 

 

1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 

 

2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby    upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
 

 

3. określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia
 
4. cel dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).
 

 

 

Do zgłoszenia załącza się upoważnienie dla osoby, o której mowa w punkcie 1 i 2 oraz zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych.

 

 

 

Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

 

 

 

Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt resortu spraw wewnętrznych i administracji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.
 
Zgodę na udostępnienie akt przechowywanych we wszystkich archiwach resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje osobom prawnym i fizycznym dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osoby przez niego upoważnione. Zgodę na udostępnienie akt archiwalnych sprzed lat trzydziestu wydaje Komendant Główny Policji jeżeli nie zawierają one wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową bądź zawierały taką tajemnicę, lecz obecnie nie wymagają ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie  informacji niejawnych  (tekst jednolity  Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), a ich ujawnienie  nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

 

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 

 

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika archiwum.
 
 

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:
 
 

 

1.  Zarządzeniu Nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 

 

2.  Zarządzeniu Nr 45 MSWiA z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych.
 

 

3.  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 05.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Dąbrowska
Osoba udostępniająca informację:
asp. Marzena Skiba Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP Krasnystaw
Osoba modyfikująca informację:
asp. Marzena Skiba
do góry