Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 
 
W Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:  
 
 
1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie lub Jego Zastępcę w poniedziałki, w godz. 14,00 – 17,00
 
2. w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7,30 – 15,30 również przez wyznaczonych pracowników.
          
        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 
        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 
        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).
 
        Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.
 
        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia). 
 
        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 23.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba udostępniająca informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba modyfikująca informację:
asp. Marzena Skiba
do góry