Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 
Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.),

- Instrukcja kancelaryjna, stanowiąca załącznik do Decyzji Nr 255/05 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych,
 
- Decyzja Nr 9/2009 Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjno-biurowej, obiegu i rejestracji dokumentów jawnych w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie.
 
 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
 
Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faxu (0-82 5763992). Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne - właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji pod numer tel. (0-82 575 62 16).

W sytuacjach szczególnych, o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:
 
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie
tel. całodobowo (0-82 575 62 10 )
tel. alarmowy 997 lub 112

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 05.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba udostępniająca informację:
asp. Marzena Skiba
Osoba modyfikująca informację:
asp. Marzena Skiba
do góry